Hỗ trợ trực tuyến

Ms. Khanh

ĐT: 04.62925978

Email: support@bti.com.vn

   

Thống kê truy cập

2393192
Tổng số truy cập: 2393192
Khách đang online: 21

TRÍ VÀ NHÂN

13/05/2015 09:12

Thầy Tử-Lộ yết kiến đức Khổng Tử.

Đức Khổng Tử hỏi:" Thế nào là người trí? thế nào là người nhân?"

Thầy Tử-Lộ thưa:" Người trí là người làm thế nào để người ta biết mình; người nhân là người làm thế nào để người ta yêu mình".

Đức Khổng Tử bảo:" Nhà ngươi nói vậy cũng tạm gọi là người có học vấn".

Thầy Tử- Lộ ra, thầy Tử-Cống vào, đức khổng Tử lại hỏi người trí, người nhân là thế nào?

Thầy Tử-Cống thưa:"Người trí là người biết người, người nhân là người yêu người".


Đức Khổng Tử bảo:"Nhà ngươi nói như vậy, cũng khá gọi là người có hiểu biết"

Thầy Tử-Cống ra, thầy Nhan-Hồi vào, đức khổng Tử lại đem trí, nhân ra hỏi.

Thầy Nhan-Hồi thưa:"Người trí là người tự biết mình, người nhân là người tự yêu mình".

Đức Khổng Tử bảo:"Nhà ngươi nói như vậy thật đáng được gọi là bậc sĩ-quân-tử"

*Sĩ quân tử: bậc người thượng lưu trong xã hội, có đức hạnh, học vấn, kiến thức.

 Kim Loan sưu tầm & dịch

Số lượt đọc: 1261 -