0333.039.686

Hoạch Định Chiến Lược

Liên hệ để báo giá

Phương pháp đào tạo:

  • Dẫn giảng về phương pháp luận. 
  • Thảo luận nhóm theo chuyên đề, theo tình huống nghiên cứu
  • Thực hành, đóng vai theo tình huống mô phỏng thực tế
  • Hướng dẫn sử dụng mô hình, quy trình, công cụ, mẫu biểu hỗ trợ… của phương pháp luận 
  • Đúc kết bài học rút ra, chia sẻ các điểm tâm đắc, lập kế hoạch áp dụng/thay đổi/cải thiện
  • Hoạt động hỗ trợ sau đào tạo và đăng ký hướng dẫn thực hành tại đơn vị

Nội dung đào tạo:

Phần A:   TỔNG QUAN

  • Mục đích của hoạch định chiến lược
  • Các tiêu chí của hoạch định chiến lược tốt

Phần B:   LẬP VÀ TRIỂN KHAI CHIẾN LƯỢC

  • Cách lập mục tiêu và lựa chọn chiến lược
  • Cách đưa chiến lược vào thực tế triển khai

Phần C:   LẬP KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG