0333.039.686

Master Mind – Master Life : Phát Triển Năng Lực Lãnh Đạo Cấp Cao

Liên hệ để báo giá

Phương pháp đào tạo :

 • Simple & Sample:
  • Phương pháp thực hành đơn giản, dễ hiểu, minh họa bằng thực tiễn.
 • Moment Coaching:
  • Kèm cặp giải quyết tại chỗ các vấn đề cốt lõi trong công việc quản lý điều hành hàng ngày.
 • Professional & Digitalization:
  • Quản lý hoạt động học tập chuyên nghiệp.
  • Phương pháp giảng dạy hiện đại/tham khảo tài liệu online,…
  • Hiệu chỉnh, đóng gói, số hóa tài liệu đào tạo để lưu thành thư viện tri thức của Tập đoàn.

Mục tiêu khóa học :

 • Sự hoàn thành – mãn nguyện – thành tựu